Home > Praktijkinformatie > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze therapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om Podotherapie Bakel- Venray te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

 1. Facturering gebeurt indien mogelijk rechtstreeks aan de zorgverzekeraar direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. Als uw zorgverzekeraar niet gemachtigd is om bij u af te schrijven of de factuur deels betaalt, zal het resterende bedrag bij u gefactureerd worden.
 2. Indien wij niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren wordt direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen aan u gefactureerd. U kunt de factuur op rekening voldoen.
 3. Bij facturering op rekening hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, ook indien de zorgverzekeraar nog niet aan u heeft vergoed.
 4. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekering.
 5. Wanneer u in gebreke van betaling blijft, behouden wij ons het recht voor om incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.
 6. Gemaakte afspraken (mondeling, digitaal of telefonisch) kunnen tot 24 van te voren kosteloos geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden bij u in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. Een “now show” factuur kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 7. De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.
 8. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.
 9. Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden – gewoon een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe, proberen wij u alsnog te helpen.
 10. Mochten er klachten zijn dan dient u deze eerst met de betreffende podotherapeut te bespreken en zullen wij ons uiterste best doen tot een oplossing te komen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie van de NVvP.
 11. Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Zij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van een therapie. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.